خوش آمدید به

مخازن فولاد ضد زنگ - گاز

مشخصات دما
ارتفاع
H
قطر داخلی
φ
شیر تخلیه تطبیق
حجم / فشار کاری کمپرسور هوا
m³/min
0.3/0.8 100 1766 550 R3/4” 2.5~3
0.3/1.0 1766 2.5~3
0.5/0.8 100 2100 600 R3/4” 4~5
0.5/1.0 2098 4~5
0.6/0.8 100 2138 650 R3/4” 4.8~6
0.6/1.0 2134 4.8~6
1.0/0.8 100 2274 850 R3/4” 8~10
1.0/1.0 2276 8~10
1.5/0.8 100 2748 900 R3/4” 12~15
1.5/1.0 2796 12~15
2.0/0.8 100 2840 1000 R1” 16~20
2.0/1.0 2842 16~20
3.0/0.8 100 2802 1300 R1” 24~30
3.0/1.0 2806 24~30